Föräldrar

Kränkningar och diskriminering

Matrix förskola jobbar medvetet med arbete mot kränkningar och diskriminering. Vi har välutbildad och engagerad personal i en miljö anpassade för barn. Trots det finns det barn som inte trivs på förskolan. Det kan vara att barn inte blir vald i leken eller blir osynliggjord. Därför fokuserar vi på de lagkrav som finns i skollagen och diskrimineringslagen för att i en årlig plan fånga upp och förbygga kräkningar och diskriminering. Matrix förskola samarbetar i dessa frågor med Friends för att skapa ett förebyggande arbete.

Den årliga planen innehåller två delar. Första delen av planen är en handlingsplan för att förebygga kränkningar under verksamhetsåret. Andra delen en analys av årets utfall och förslag till förbättringar till kommande år. Den görs i samarbete med vårdnadshavarna. Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Vår plan för kräkning innehåller följande:

Externa källor: Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:576)Friends, Barnkonventionen

Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Klagomålshanteringen är ett sätt att:

• stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
• utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
• underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
• öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra. Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till enhetsansvarig så att enheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas via epost till: matrixskola@yahoo.se

eller med vanlig post till: Matrix School, Stora Mans Väg 11 B, 125 59 Älvsjö

Du kan även ringa till: 073 511 24 00

Du som vårdnadshavare och förälder trots ovanstående åtgärder inte är nöjd med resultatet har Du möjlighet att föra fram Ditt klagomål till Utbildningsförvaltningen.

anmalan@edu.stockholm.se .

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen/Huvudmannen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Blanketter och information

Klicka på länken nedan för mer information:

Blanketter  klagomålshantering

Regler, riktlinjer och styrdokument

Blanketter