Köregler & ansökningsformulär

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2a kap 9§ skollagen
  2. Barn med syskon som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
  3. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.

Klicka här för att läsa mer om hur det fungerar 

 

Ansök om förskoleplats

Stockholms stad införde den 3 oktober 2014 ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i förskola. Anledningen till att staden infört det nya gemensamma ansökningssystemet är att det ska bli lättare för föräldrarna att ansöka, och lättare för kommunen och de fristående anordnarna att överblicka hur många som står i kö. Det nya systemet innebär även att man som vårdnadshavare kan ansöka både till kommunal och privat verksamhet i en så kallad e-tjänst.

Du behöver också kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Klicka här för att läsa mer och ansöka