top of page
Image by Ryan Fields

Matrix kvalitetsmodell

Matrixmodellen

Matrix förskola utmanar barns utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi utgår även från kraven på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen och byggt en styrmodell baserad på läroplanens huvudområden som ger oss unika möjligheter att följa barnens utveckling och verksamhetens utveckling. De huvudområden som aktivt styr är:

  • Normer och värden

  • Utveckling och lärande

  • Barns inflytande

  • Förskola och hem

  • Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshem

  • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hudområden delas upp i ett antal delområden och mål. Verksamheten följs upp av styrtal inom varje målområde. Genom utfallet ställt mot förskolans mål görs analys och värdering över vilka aktiviteter som ska utvecklas.

Årligen sammanställs resultatet i en rapport över resultat och utveckling. Rapporten är underlag för Matrix School verksamhet och samverkan med barn och dess föräldrar för att utveckla kvaliteten i ”jag kan”.

Metoder och resultat

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell. Det sker genom fortlöpande uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder

Samtliga resultat analysera från den löpande verksamheten och de förbättringsprojekt verksamheten bedriver. Analysen bygger på data från verksamheten för att kunna göra rätt åtgärder så att ständiga förbättringar kan ske på varje enskild förskola. Allt förbättringsarbete dokumenteras.

Styrdokument

Matrix School kvalitetsarbete bygger på skollagen och läroplanen Lpfö 18 samt interna styrdokument.

bottom of page