top of page
Flicka med flätor

Om oss

Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi. I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan (Lpfö 18) och Stockholms stads riktlinjer. Vårt mål inom Matrix förskolor är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet.

Den övergripande målsättningen är att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn ges möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar. Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”Jag kan”. Samarbetet med föräldrarna är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten skickar vi veckobrev till alla föräldrar, ordnar föräldraträffar, familjefest och erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Läs mer om oss under Verksamhet.

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell. Det sker genom uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet. Läs mer under Kvalitetsarbete.

bottom of page