top of page
Image by Matiinu Ramadhan

RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall varje huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål om utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande

  • Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare

  • Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten

  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

 

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra. Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vem framför jag mina klagomål till?
Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål tas upp direkt med pedagogerna på plats. Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektor om inkomna klagomål eller synpunkter.

Steg 2. Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna ska du då vända dig vidare till rektor. Gör ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till:

Matrix School
E-post: matrixskola@yahoo.se
​eller med vanlig post till:
Matrix School
Stora Mans Väg 11B
125 59 Älvsjö

Steg 3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall Rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

 

Läs mer om klagomålshantering på skolverkets hemsida.

bottom of page